Toán lớp 4 sách cánh diều Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100000 trang 6 - Học Toán Online
Chuyên mục
Chưa được phân loại

Toán lớp 4 sách cánh diều Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100000 trang 6

Toán lớp 4 sách cánh diều Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100000 trang 6. Toán lớp 4 sách mới.

Xem video hướng dẫn tại đây

  1. Trò chơi “Ai nhanh, Ai đúng”.

– Hai bạn, mỗi bạn viết một số bất kì, chẳng hạn : 12 315 và 30 820.

-Thực hiện cộng, trừ hai số vừa viết.

-Nhân số vừa viết cho 2, chia số vừa viết cho 2.

2. a) Số?

toán 4 sách cánh diều 01

b) Làm tròn số 26 358 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn.

c) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 29 999 ; 90 000 ; 20 990 ; 29 909.

Trả lời :

a)

b)

– Làm tròn số 26 358 đến hàng chục ta được số : 26 360

– Làm tròn số 26 358 đến hàng trăm ta được số : 26 400

– Làm tròn số 26 358 đến hàng nghìn ta được số : 26 000

– Làm tròn số 26 358 đến hàng chục nghìn ta được số : 30 000

toán 4 cánh diều 1-3

c) Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là :

20 990 ; 29 909; 29 999 ; 90 000

3. Đặt tính rồi tính :

27 369 + 34 425

90 714 – 61 533

15 273 x 3

36 472 : 4

Trả lời :

27 369 + 34 425

90 714 – 61 533

15 273 x 3

36 472 : 4

4. Số điểm cao nhất trong trò chơi tung bóng vào lưới hiện nay là 25 928 điểm. Kiên còn thiếu 2 718 điểm nữa là bằng số điểm đó. Hỏi kiên đang có bao nhiêu điểm?

Gợi ý : …? + 2 718 =25 928

Trả lời :

Kiên đang có số điểm là :

25 928 – 2 718 = 23 210(điểm)

Đáp số : 23 210 điểm

5. a) Chọn hai biểu thức có cùng giá trị

b) Tính giá trị của mỗi biểu thức sau :

32 x (15 – 6)

244 – 124 : 4

180 : (3 x 2)

Trả lời :

a)

b)

32 x (15 – 6) = 32 x 9 = 288

244 – 124 : 4 = 244 – 31 = 213

180 : (3 x 2) = 180 : 6 = 30

6. Tìm các số La Mã còn thiếu

Trả lời :

7.

Bài giải

Giá của chiếc bánh vị cam là :

36 000 : 3 : 4 = 3 000(đồng)

Giá của chiếc bánh vị dâu là :

50 000 : 5 : 2 = 5 000(đồng)

Giá của chiếc bánh vị sô-cô-la là :

48 000 : 3 : 4 = 4 000(đồng)

3 000 đồng < 4 000 đồng < 5 000 đồng

Vậy chiếc bánh vị dâu giá bán cao nhất, chiếc bánh vị cam giá bán thấp nhất.