Toán lớp 3 chân trời sáng tạo trang 7 Chục nghìn - Học Toán Online
Chuyên mục
Chưa được phân loại

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo trang 7 Chục nghìn

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo trang 7 Chục nghìn, hướng dẫn giải bài tập sgk chi tiết dễ hiểu.

Xem chi tiết video tại đây.

Thực hành 1

a) Viết và đọc các số tròn nghìn trong bảng dưới đây :

b) Viết và đọc các số tròn nghìn từ 1000 đến 100000

Trả lời

a)

b) Các số tròn nghìn từ 1000 đến 100000 là :

1 000 : một nghìn.

2 000 : hai nghìn.

3 000 : ba nghìn.

4 000  : bốn nghìn.

5 000 : năm nghìn.

6 000 : sáu nghìn.

7 000 : bảy nghìn.

8 000 : tám nghìn.

9 000 : chín nghìn.

10 000 : mười nghìn.

Thực hành 2.

Có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị?

a)

b)

Trả lời :

a)

b)

Thực hành 3

Trả lời :

a)

b)

Luyện tập 1

Đếm các thẻ số và cho biết có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị.

Trả lời :

Luyện tập 2

Nói theo mẫu :

Trả lời :

Luyện tập 3

Trả lời :

Xem toàn bộ các bài toán lớp 3 chân trời sáng tạo.