Đề thi cuối học kì 1 toán lớp 6 sách mới - Học Toán Online
Chuyên mục
Đề thi cuối học kì 1 toán lớp 6 sách mới

Đề thi cuối học kì 1 toán lớp 6 sách mới năm 2021-2022

Đề thi cuối học kì 1 toán lớp 6 năm 2021-2022 sách cánh diều, kết nối tri thức với cuộc sống,chân trời sáng tạo.

Bài 1. 

Cho tập hợp A = { x ∈ Z | – 4 ≤ x <  5}

a) Viết tập hợp A theo cách liệt kê các phần tử của tập hợp

b) Tính tổng B các phần tử của tập hợp

c) x có  ∈  A  không? biết  :    2021x = 1