TOÁN 6 CÁNH DIỀU - Học Toán Online
Chuyên mục
TOÁN 6 CÁNH DIỀU

Toán lớp 6 sách cánh diều bài 6 Thứ tự thực hiện các phép tính

Toán lớp 6 sách cánh diều bài 6 Thứ tự thực hiện các phép tính. Chương I, tập 1, trang 26 , 27 , 28, 29

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN BÀI HỌC

HOẠT ĐỘNG 1

Hai bạn Y Đam San và Lan tính giá trị của biểu thức 100 : 10 . 2 như sau :

Chuyên mục
TOÁN 6 CÁNH DIỀU

Toán lớp 6 sách cánh diều bài 5 Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

Toán lớp 6 sách cánh diều bài 5 Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên. Chương I, tập 1, trang 22, 23, 24, 25

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN BÀI HỌC

CÂU KHỞI ĐỘNG

Vi khuẩn E.coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần.

( Nguồn : Sinh học 10, NXB Giáo dục Việt Nam , 2010 )

Chuyên mục
TOÁN 6 CÁNH DIỀU

Toán lớp 6 sách cánh diều bài 4 Phép nhân, Phép chia các số tự nhiên

Toán lớp 6 sách cánh diều bài 4 Phép nhân, Phép chia các số tự nhiên. Chương I, tập 1, trang 18, 19 , 20 , 21

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN BÀI HỌC

CÂU KHỞI ĐỘNG

Chuyên mục
TOÁN 6 CÁNH DIỀU

Toán lớp 6 sách cánh diều bài 3 Phép cộng, Phép trừ các số tự nhiên

Toán lớp 6 sách cánh diều bài 3 Phép cộng, Phép trừ các số tự nhiên. Chương I, tập 1, trang 15 , 16, 17

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN BÀI HỌC

CÂU KHỞI ĐỘNG

Chuyên mục
TOÁN 6 CÁNH DIỀU

Toán lớp 6 sách cánh diều bài 2 Tập hợp các số tự nhiên

Toán lớp 6 sách cánh diều bài 2 Tập hợp các số tự nhiên. Chương I, tập 1, trang 9, 10 ,11, 12, 13

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN BÀI HỌC

CÂU KHỞI ĐỘNG

Chuyên mục
TOÁN 6 CÁNH DIỀU

Toán lớp 6 sách cánh diều bài 1 Tập hợp

Toán lớp 6 sách cánh diều bài 1 Tập hợp. Chương I, tập 1 trang 5, 6, 7, 8

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG PHẦN BÀI HỌC

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG 1

Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10.

Trả lời :

Tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10 là :

A = { 1 ; 3 ; 5 ; 5 ; 7; 9 }