Toán lớp 3 kết nối tri thức - Học Toán Online
Chuyên mục
Toán lớp 3 kết nối tri thức

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 19 Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 19 Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông. Tập 1, trang 56, 57, 58, 59, 60

HOẠT ĐỘNG

1. Nêu tên các đỉnh và các cạnh của mỗi hình ( theo mẫu ).

Chuyên mục
Toán lớp 3 kết nối tri thức

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 18 Góc, góc vuông, góc không vuông

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 18 Góc, góc vuông, góc không vuông. Tập 1, trang 54, 55

HOẠT ĐỘNG

Dùng ê ke, hãy tìm góc vuông , góc không vuông trong các hình dưới đây :

Chuyên mục
Toán lớp 3 kết nối tri thức

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 17 Hình tròn. Tâm , bán kính, đường kính của hình tròn

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 17 Hình tròn. Tâm , bán kính, đường kính của hình tròn. Tập 1 , trang 52, 53

HOẠT ĐỘNG

Tìm tâm , bán kính, đường kính của mỗi hình tròn.

Chuyên mục
Toán lớp 3 kết nối tri thức

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 16 Điểm ở giữa, Trung điểm của đoạn thẳng

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 16 Điểm ở giữa, Trung điểm của đoạn thẳng. Tập 1, trang 49, 50, 51

HOẠT ĐỘNG

1. Đ, S ?

Chuyên mục
Toán lớp 3 kết nối tri thức

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 15 Luyện tập chung

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 15 Luyện tập chung. Tập 1, trang 46, 47, 48

LUYỆN TẬP

1. Tính nhẩm :

a) 6 x 3

7 x 5

9 x 4

8 x 10

Chuyên mục
Toán lớp 3 kết nối tri thức

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 14 Một phần mấy

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 14 Một phần mấy. Tập 1, trang 42, 43, 44, 45

HOẠT ĐỘNG

1. Đ, S ?

Chuyên mục
Toán lớp 3 kết nối tri thức

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 13 Tìm thành phần trong phép nhân , phép chia

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 13 Tìm thành phần trong phép nhân , phép chia. Tập 1, trang 39, 40, 41

HOẠT ĐỘNG

1. Tìm thừa số ( theo mẫu ).

Mẫu : ..?.. x 5 = 35

35 : 5 = 7

a) ..?.. x 4 = 28

b) ..?.. x 3 = 12

c) 6 x ..?.. = 24

Chuyên mục
Toán lớp 3 kết nối tri thức

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 12 Bảng nhân 9, Bảng chia 9

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 12 Bảng nhân 9, Bảng chia 9. Tập 1, trang 36, 37, 38

HOẠT ĐỘNG

1. Tính nhẩm.

a) 9 x 1

9 x 4

9 x 7

Chuyên mục
Toán lớp 3 kết nối tri thức

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 11 Bảng nhân 8, Bảng chia 8

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 11 Bảng nhân 8, Bảng chia 8. Tập 1, trang 33, 34, 35

HOẠT ĐỘNG

1. Số ?

Chuyên mục
Toán lớp 3 kết nối tri thức

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 10 Bảng nhân 7, Bảng chia 7

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 10 Bảng nhân 7, Bảng chia 7. Tập 1, trang 31, 32

HOẠT ĐỘNG

1. Số ?