VBT TOÁN 3 CÁNH DIỀU - Học Toán Online
Chuyên mục
VBT TOÁN 3 CÁNH DIỀU

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 58 Ôn tập chung

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 58 Ôn tập chung. Tập 1, trang 120 , 121, 122

1 a) Tính nhẩm :

3 x 4 = ….

4 x 8 = ….

7 x 3 = ….

6 x 9 = ….

24 : 6 = ….

40 : 8 = ….

Chuyên mục
VBT TOÁN 3 CÁNH DIỀU

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 57 Ôn tập về hình học và đo lường

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 57 Ôn tập về hình học và đo lường. Tập 1, trang 117, 118, 119

1. Dùng ê ke kiểm tra rồi viết tên góc vuông, góc không vuông trong các hình sau :

Chuyên mục
VBT TOÁN 3 CÁNH DIỀU

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 56 Ôn tập về phép nhân , phép chia trong phạm vi 1000

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 56 Ôn tập về phép nhân , phép chia trong phạm vi 1000. Tập 1, trang 114, 115, 116

1. a) SỐ ?

Chuyên mục
VBT TOÁN 3 CÁNH DIỀU

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 55 Bài kiểm tra số 2

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 55 Bài kiểm tra số 2. Tập 1, trang 112, 113

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

a) 20 x 4 = ?

A. 24

B. 42

C. 80

D. 60

Chuyên mục
VBT TOÁN 3 CÁNH DIỀU

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 54 Em ôn lại những gì đã học

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 54 Em ôn lại những gì đã học. Tập 1, trang 108, 109, 110, 111

1. Đặt tính rồi tính :

a) 14 x 2

213 x 3

101 x 8

Chuyên mục
VBT TOÁN 3 CÁNH DIỀU

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 53 Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 53 Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông. Tập 1, trang 105, 106, 107

1. Tính chu vi các hình chữ nhật, hình vuông sau :

Chuyên mục
VBT TOÁN 3 CÁNH DIỀU

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 52 Hình vuông

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 52 Hình vuông. Tập 1, trang 103, 104

1. a) Viết tên các hình vuông có trong hình dưới đây :

Chuyên mục
VBT TOÁN 3 CÁNH DIỀU

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 51 Hình chữ nhật

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 51 Hình chữ nhật. Tập 1, trang 101, 102

1. Viết tên các hình chữ nhật có trong hình dưới đây :

Chuyên mục
VBT TOÁN 3 CÁNH DIỀU

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 50 Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 50 Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác. Tập 1, trang 99, 100

1. Tính chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác sau :

Chuyên mục
VBT TOÁN 3 CÁNH DIỀU

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 49 Hình tam giác. Hình tứ giác

Vở bài tập toán 3 sách cánh diều. Bài 49 Hình tam giác. Hình tứ giác. Tập 1, trang 96, 97, 98

1. Viết tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình dưới đây :