VBT Toán lớp 3 kết nối tri thức - Học Toán Online
Chuyên mục
VBT Toán lớp 3 kết nối tri thức

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 44 Ôn tập chung

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 44 Ôn tập chung. Tập 1, trang 113, 114, 115

TIẾT 1

1. Đặt tính rồi tính.

132 x 4

209 x 4

113 x 6

Chuyên mục
VBT Toán lớp 3 kết nối tri thức

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 43 Ôn tập hình học và đo lường

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 43 Ôn tập hình học và đo lường. Tập 1, trang 109, 110, 111, 112

TIẾT 1

1. a) SỐ ?

Trong hình bên có :

…. góc không vuông đỉnh B;

…. góc không vuông đỉnh A;

…. góc vuông.

Chuyên mục
VBT Toán lớp 3 kết nối tri thức

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 42 Ôn tập biểu thức số

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 42 Ôn tập biểu thức số. Tập 1, trang 106, 107, 108

TIẾT 1

1. Tính giá trị của biểu thức.

a) 527 – 346 + 74 = ….

b) 72 x 3 : 9 = …..

c) 28 + 45 – 60 = …..

d) 96 : 6 x 8 = …..

Chuyên mục
VBT Toán lớp 3 kết nối tri thức

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 41 Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 41 Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000. Tập 1, trang 102, 103, 104, 105

TIẾT 1

1. Tính nhẩm.

a) 30 x 2 = ……

20 x 4 = ……

50 x 2 = ……

20 x 2 = ……

b) 60 : 3 = ……

100 : 2 = ……

40 : 2 = ……

90 : 3 = ……

Chuyên mục
VBT Toán lớp 3 kết nối tri thức

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 40 Luyện tập chung

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 40 Luyện tập chung. Tập 1, trang 100, 101

TIẾT 1

1. Đặt tính rồi tính.

116 x 5

308 x 3

815 : 5

642 : 3

Chuyên mục
VBT Toán lớp 3 kết nối tri thức

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 39 So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 39 So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Tập 1, trang 98, 99

TIẾT 1

1. SỐ ?

Chuyên mục
VBT Toán lớp 3 kết nối tri thức

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 38 Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 38 Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số. Tập 1, trang 94, 95, 96, 97

TIẾT 1

1. Tính giá trị của biểu thức ( theo mẫu ).

Mẫu : 48 – 25 + 29 = 23 + 29 = 52

a) 162 + 29 – 18 = ……

b) 18 x 7 = …..

c) 84 : 6 = ……

Chuyên mục
VBT Toán lớp 3 kết nối tri thức

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 37 Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 37 Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Tập 1, trang 90, 91, 92, 93

TIẾT 1

1. Tính :

Chuyên mục
VBT Toán lớp 3 kết nối tri thức

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 36 Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 36 Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. Tập 1, trang 88, 89

TIẾT 1

1. Tính.

Chuyên mục
VBT Toán lớp 3 kết nối tri thức

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 35 Luyện tập chung

Vở bài tập toán 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 35 Luyện tập chung. Tập 1, trang 85, 86, 87

Tiết 1

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 832 mm – 228 mm = ….. mm

37 g + 182 g = …… g

127 mm + 328 mm = …… mm

b) 215 ml + 37 ml = …… ml