Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều - Học Toán Online
Chuyên mục
Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều bài 82 Mét

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều tập 2 trang 65, 66 bài 82 Mét

1. a) Kể tên một số đồ vật dài hơn 1 m.

b) Kể tên một số đồ vật ngắn hơn 1m.

Chuyên mục
Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều bài 99 Ôn tập chung

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều tập 2 trang 101, 102, 103 bài 99 Ôn tập chung

1. Số ?

Chuyên mục
Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều bài 98 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều tập 2 trang 99, 100 bài 98 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

1. Xem tranh rồi kiểm đếm số lượng từng loại con vật và ghi lại kết quả ( theo mẫu ) :

Chuyên mục
Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều bài 97 Ôn tập về hình học và đo lường

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều tập 2 trang 97, 98 bài 97 Ôn tập về hình học và đo lường

1. a) Viết tên đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong hình sau :

Chuyên mục
Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều bài 96 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều tập 2 trang 95, 96 bài 96 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

1. Tính nhẩm :

Chuyên mục
Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều bài 95 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều tập 2 trang 93, 94 bài 95 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000

1. Nối các thẻ cho thích hợp :

Chuyên mục
Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều bài 94 Bài kiểm tra số 4

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều tập 2 trang 90, 91, 92 bài 94 Bài kiểm tra số 4

1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng :

a)

Chuyên mục
Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều bài 93 Em ôn lại những gì đã học

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều tập 2 trang 87, 88, 89 bài 93 Em ôn lại những gì đã học

1. a) Số ?

Chuyên mục
Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều bài 92 Chắc chắn – có thể – không thể

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều tập 2 trang 85, 86 bài 92 Chắc chắn – có thể – không thể

1. Nối thẻ ghi từ thích hợp với mỗi hình vẽ :

Chuyên mục
Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều bài 91 Biểu đồ tranh

Vở bài tập toán lớp 2 cánh diều tập 2 trang 83, 84 bài 91 Biểu đồ tranh

1. Quan sát biểu đồ tranh sau :

Số khối lập phương theo màu sắc