Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 46 Khối trụ, khối cầu - Học Toán Online
Chuyên mục
Vở bài tập toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 46 Khối trụ, khối cầu

Hướng dẫn giải bài tập Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 31, 32, 33, 34 bài 46 Khối trụ, khối cầu

TIẾT 1

1.Khoanh màu đỏ vào chữ đặt dưới khối trụ , màu xanh vào chữ đặt dưới khối cầu.

 Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 31 bài 1

Trả lời :

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 31 bài 1 trả lời

2. Nối ( theo mẫu ).

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 31 bài 2

Trả lời :

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 31 bài 2 trả lời

3. Người ta làm những chú hề bằng gỗ, ở đó có những khỗi gỗ dạng khối cầu. Em hãy quan sát hình vẽ rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 32 bài 3

a) 1 chú hề như vậy có …… khối gỗ dạng khối cầu.

b) 5 chú hề như vậy có ….. khối gỗ dạng khối cầu.

Trả lời :

a) 1 chú hề như vậy có …7… khối gỗ dạng khối cầu.

b) 5 chú hề như vậy có …35.. khối gỗ dạng khối cầu.

4. Trong bức tranh, tất cả các ro-bốt đều có thân dạng khối cầu hoặc khối trụ . Em hãy tô màu xanh cho rô-bốt có thân dạng khối cầu và màu đỏ cho rô-bốt có thân dạng khối trụ.

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 32 bài 4

Trả lời :

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 32 bài 4 trả lời

TIẾT 2

1.Số ?

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 33 bài 1

Trong hình trên :

a) Có …… vật có dạng khối trụ.

b) Có …… vật có dạng khối cầu .

Trả lời :

a) Có …3… vật có dạng khối trụ.

b) Có …3… vật có dạng khối cầu .

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 33 bài 2

Trả lời :

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 33 bài 2 trả lời

3. Nối hai hình để ghép thành một khối cầu hoặc một khối trụ.

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 34 bài 3

Trả lời :

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 34 bài 3 trả lời

4. Số ?

Xếp các hộp có dạng khối trụ thành các hình theo cách sau :

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 34 bài 4

Tính từ trái sang phải :

a) – Hình thứ ba có ……. khối trụ.

– Hình thứ tư có ……… khối trụ.

b) Để xếp được hình thứ năm theo cách trên thì cần ….. hộp.

Trả lời :

a) – Hình thứ ba có …6…. khối trụ.

– Hình thứ tư có …10…… khối trụ.

b) Để xếp được hình thứ năm theo cách trên thì cần …15.. hộp .

Bài kế tiếp bài 47 Luyện tập chung

Bài trước bài 45 Luyện tập chung

Xem video bài học bài 46 Khối trụ, khối cầu Tiết 1

Xem video bài học bài 46 Khối trụ, khối cầu tiết 2