Ôn thi học kì 1, học kì 2 Toán lớp 2 cánh diều | kết nối tri thức | chân trời sáng tạo - Học Toán Online

Ôn thi học kì 1, học kì 2 Toán lớp 2 cánh diều | kết nối tri thức | chân trời sáng tạo

Tổng hợp đề thi toán lớp 2 cánh diều, đề thi toán lớp 2 kết nối tri thức, đề thi toán lớp 2 chân trời sáng tạo | đề thi giữa học kì 1, đề thi học kì 1,đề thi giữa học kì 2, đề thi cuối học kì 2.

HỌC KÌ 1

HỌC KÌ 2

Bảng nhân 2

Bảng nhân 5

Bảng chia 2

Bảng chia 5

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

So sánh các số có ba chữ số.

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000