Toán lớp 6 sách cánh diều - Học Toán Online

Toán lớp 6 sách cánh diều

Toán lớp 6 sách cánh diều Tập 1, tập 2 . Hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu giúp các em học sinh học và chuẩn bị bài tốt ở nhà

MỤC LỤC

TOÁN LỚP 6 SÁCH CÁNH DIỀU TẬP 1

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Tập hợp

Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Bài 5. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 6. Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 7. Quan hệ chia hết.Tính chất chia hết

Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 9. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số

Bài 11. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 12. Ước chung và ước chung lớn nhất

Bài 13. Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

Bài 2. Tập hợp các số nguyên

Bài 3. Phép cộng các số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

Bài 5. Phép nhân các số nguyên

Bài 6. Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III . HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Bài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi

Bài 3. Hình bình hành

Bài 4. Hình thang cân

Bài 5. Hình có trục đối xứng

Bài 6. Hình có tâm đối xứng

Bài 7. Đối xứng trong thực tiễn

Bài tập cuối chương III