Toán lớp 7 chân trời sáng tạo - Học Toán Online

Toán lớp 7 chân trời sáng tạo

Tập 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo.

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.

Chương 1. Số hữu tỉ

Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ.

Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ.

Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế.

Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2 Số thực.

Bài 1. Số vô tỉ, căn bậc hai số học.

Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực.

Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả.

Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm : Bài 5. Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI.

Bài tập cuối chương 2.

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.

HÌNH HỌC TRỰC QUAN.

Chương 3 Các hình khối trong thực tiễn.

Bài 1. Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương.

Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích hình hộp chữ nhật – hình lập phương.

Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.

Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.

Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vẽ hai đường thẳng song song.

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THÔNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.