Vở bài tập toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 - Học Toán Online
Chuyên mục
Vở bài tập toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 55 Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét

Hướng dẫn giải bài tập Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 60, 61, 62, 63 bài 55 Đề-xi-mét. Ki-lô-mét

TIẾT 1

1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 2 dm = …. cm

4 dm = …. cm

3 m = …. dm

6 m = …. dm

7 m = …. cm

9 m = ….cm

Chuyên mục
Vở bài tập toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 54 Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 57, 58, 59 bài 54 Luyện tập chung

TIẾT 1

1.Nối cách đọc với cách viết số tương ứng.

Chuyên mục
Vở bài tập toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 53 So sánh các số có ba chữ số

Hướng dẫn giải bài tập Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 54, 55, 56 bài 53 So sánh các số có ba chữ số

TIẾT 1

Chuyên mục
Vở bài tập toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 52 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Hướng dẫn giải bài tập Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 51, 52, 53 bài 52 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

TIẾT 1

Chuyên mục
Vở bài tập toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 51 Số có ba chữ số

Hướng dẫn giải bài tập Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 47, 48, 49, 50 bài 51 Số có ba chữ số

TIẾT 1

Chuyên mục
Vở bài tập toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 50 So sánh các số tròn trăm, tròn chục

Hướng dẫn giải gài tập Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 45, 46 bài 50 So sánh các số tròn trăm, tròn chục

TIẾT 1

Chuyên mục
Vở bài tập toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 49 Các số tròn trăm, tròn chục

Hướng dẫn giải bài tập Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 42, 43, 44 bài 49 Các số tròn trăm, tròn chục

TIẾT 1

1.Nối mỗi chiếc diều với vạch thích hợp trên tia số ( theo mẫu ).

Chuyên mục
Vở bài tập toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 48 Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Hướng dẫn giải bài tập Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 39, 40, 41 bài 48 Đơn vị, chục, trăm, nghìn.

TIẾT 1

Chuyên mục
Vở bài tập toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 47 Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 35, 36, 37, 38 bài 47 Luyện tập chung

TIẾT 1

1.Tô màu đỏ vào vật có dạng khối trụ, màu xanh lá cây vào vật có dạng khối cầu, màu vàng vào vật có dạng khối hộp chữ nhật.

Chuyên mục
Vở bài tập toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 46 Khối trụ, khối cầu

Hướng dẫn giải bài tập Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 31, 32, 33, 34 bài 46 Khối trụ, khối cầu

TIẾT 1

1.Khoanh màu đỏ vào chữ đặt dưới khối trụ , màu xanh vào chữ đặt dưới khối cầu.